Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

10 maja 2013 roku - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

10 maja 2013 roku - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

 NADLEŚNICTWO CISNA

38 – 607 Cisna 87A,

tel. 13 468 63 01,  fax. 13 468 64 35

e-mail cisna@krosno.lasy.gov.pl

www.cisna.krosno.lasy.gov.pl 

                                                                        ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , będących własnością Skarbu Państwa
 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Cisna

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 185/12 położona w Lisznej, gmina Cisna.

  

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana ( o pow. 0,3346 ha położona
w obrębie ewidencyjnym Liszna , gmina Cisna powiat leski, woj.  podkarpackiewpisana do księgi wieczystej nr KS1E/ 00002908/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku ) wraz ze służebnością drogową .

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

         Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 185/12  o pow. 0,3346 ha , użytek
B – tereny mieszkaniowe , zabudowana jest murowanym budynkiem stajennym , obecnie nieużytkowanym, w złym stanie technicznym .

         Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Proponowane jest ustanowienie służebności drogowej   na części działek  208/4 i 185/11  istniejącą drogą utwardzoną
( w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Cisna ) .

 

2.             Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem IIa – „Istniejące tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy"

          W/w nieruchomości nie są objęte ochroną konserwatorską oraz nie są wpisane do rejestru zabytków.

 

3.          Cena wywoławcza wynosi ogółem  96 093,00 zł ( słownie dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 )  w tym :

 

                      -  63 330 zł – wartość gruntu ,

                      -  26 183 zł  -  wartość budynku ,

                      -    6 580 zł -  wartość służebności drogowej.

 

    Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT,
  jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

 

4.            W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

5.             Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej w wysokości  8 000 zł ( słownie : osiem tysięcy złotych 00/100 )

6 .            Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Nadleśnictwa Cisna w banku PKO BP  nr rachunku 69 1020 2980 0000 2602 0031 0862  z dopiskiem „przetarg" do dnia 10.05.2013 roku do godz. 10.00 . Za datę wpływu wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

         Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

         Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

 

 

7.      Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2013r. o godz.11.00 w biurze Nadleśnictwa Cisna,
Cisna 87A ( pokój nr 4 ).

 

            Aby brać udział w przetargu Uczestnik przetargu winien okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz złożyć:

 

a)        oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

b)       oświadczenie o wyrażeniu zgody ma przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu;

c)        oświadczenie, że zapoznał się z warunkami ustanowienia służebności drogowej
i podpisze protokół określający te warunki przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży ( treść protokołu uzgodnień jest załącznikiem do ogłoszenia ).

 

               Pełnomocnicy uczestnika przetargu winni okazać komisji stosowne pełnomocnictwa.

                  

8.            Nadleśnictwo w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

 

9.          Przed terminem zawarcia umowy kupna - sprzedaży należy wpłacić pełną należność za zakupioną nieruchomość na rachunek bankowy Nadleśnictwa Cisna w PKO BP
 nr rachunku  69 1020 2980 0000 2602 0031 0862 . 

10.  Przed terminem zawarcia umowy kupna - sprzedaży należy podpisać protokół uzgodnienia warunków korzystania z ustanawianej służebności drogowej ( treść protokołu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu )

11.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy kupna - sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

12.       Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

13.      Nadleśnictwo Cisna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym niezwłocznie poinformuje w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

14.    Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela specjalista ds. stanu posiadania , pokój nr 6 w biurze Nadleśnictwa Cisna, tel. 0134686301 wew. 217,
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

15.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

 

            Załączniki :

  1. Wzór protokołu uzgodnienia warunków i zobowiązań

            stron związanych z obciążeniem gruntów służebnością drogową.

 

 

 Cisna, dnia 5 kwietnia 2013 r.                                   Zatwierdził: z upoważnienia Nadleśniczego

                                                                                     Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna

                                                                                              mgr inż. Roman Zielonka