Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

Siedziba Nadleśnictwa Cisna znajduje się w budynku połączonym z Ośrodkiem Szkoleniowo Wypoczynkowym "Wołosań". Przejście pomiądzy Nadleśnictwem a Ośrodkiem jest możliwe korytarzen na poziomie 0

Część Nadleśnictwa posiada pięć kondygnacji użytkowych, na których może przebywać ok. 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników w budynku to godziny 07:00 - 15:00.

Wejście główne do Nadleśnictwa znajduje się od strony parkingu i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście techniczne nie jest dostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Na parkingu nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po Nadleśnictwie jest możliwe tylko na poziomie 0. Z uwagi na brak windy nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na innych poziomach.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość poproszenia na poziomie 0 dowolnego pracownika Nadleśnictwa, który zejdzie i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Drzwi i przejscia w budynku posiadają minimalną szerokosć 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku Nadleśnictwa nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnospranych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można się poruszać z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest w głównej mierze przez pracowników posługujących się tylko jezykiem polskim. Jest możliwość poproszenia pracownika posługującego się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Nadleśnictwo w miarę możliwości postara się zorganizować tłumaczenie języka migowego on-line lub na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Część Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "Wołosań"  posiada pięć kondygnacji użytkowych, na których może przebywać ok. 70 osób jednocześnie. Na poziomie 0 znajduje się recepcja czynna 24 godziny na dobę.

Wejście główne do Ośrodka znajduje się od strony parkingu i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście prowadzi do recepcji, gdzie goscie są rejestrowani oraz do restauracji. Istnieje możliwość wjazdu windą na Salę Konferencyjną.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Na parkingu nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po Ośrodku jest możliwe na poziomie 0 oraz poziomie 1, do którego mozna się dostać przy pomocy platformy dla osób niepełnosprawnych,  jak również na sali konferenycjnej.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokosć 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W Ośrodku jest dwuosobowy pokój dla osób niepełnosprawnych z łazienką przystosowaną dla ich potrzeb.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można się poruszać z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko jezykiem polskim. Jest możliwość poproszenia pracownika posługującego się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

OSW "Wołosań" w miarę możliwości postara się zorganizować tłumaczenie języka migowego on-line lub na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.