Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna
(0-13) 468 63 01
(0-13)468 64 35

Cisna 87A

38-607 Cisna

 

Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego  informujemy, że  administratorem Państwa danych  osobowych  jest Nadleśnictwo Cisna z siedzibą: Cisna 87A, 38-607 Cisna. Przedstawicielem Nadleśnictwa Cisna  jest Nadleśniczy Władysław Chmurski.  Z administratorem można skontaktować się: osobiście pod ww. adresem, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: cisna@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 468 63 01.  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do  danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia  osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie Nadleśnictwo Cisna, pracownicy Nadleśnictwa, a także inne podmioty w związku z koniecznością upublicznienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Cisna. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator przetwarza  dane osobowe w następujących celach:

 

 1. W celu realizacji zadań i obowiązków ustawowych Nadleśnictwa wynikających z przepisów:

 

 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 788),
 2. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 2017 r., poz. 1579),
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257),
 4. ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1295),
 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., 1330),
 6. ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405),
 7. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1243),
 8. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 917),
 9. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1270),
 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U .2018 r., poz. 395),
 11. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 800),
 12. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.  j. Dz. U. 2017 r., poz. 1221).

 

                Oraz w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO.

 

 1. W celu zawierania i realizacji umów (np. umów: najmu, dzierżawy, deputatu rolnego, ws. posadowienia pasiek w lasach, sprzedaży, sprzedaży drewna – w tym także sprzedaży detalicznej, dostawy energii, dostawy wody, odbioru ścieków), zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz umożliwienia ścigania ewentualnych przestępstw i wykroczeń za pomocą monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f)  jak również na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz na podstawie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest w trym przypadku wzgląd na ochronę bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia.

 

 1. W celu prowadzenia rekrutacji pracowników, stażystów i praktykantów co wiąże się z otrzymywaniem życiorysów. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie zgody osób, które przesyłają do Nadleśnictwa Cisna swoje życiorysy i listy motywacyjne – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Opierając się na definicji zgody wynikającej z art. 4 pkt 11 RODO – Nadleśnictwo Cisna poczytuje, że wszystkie osoby przesyłające swoje życiorysy oraz listy motywacyjne czynią to w pełni świadomie i dobrowolnie. Jeżeli ktokolwiek nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Nadleśnictwo Cisna, niech nie przysyła swojego życiorysu oraz listu motywacyjnego !

 

 1. W celu prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji konkursów dla dzieci, organizacji imprez sportowych oraz innych tym podobnych eventów. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie zgody danych osób, których dotyczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim przez okresy czasu wyznaczone obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku danych pracowniczych będzie to okres 50 lat. W przypadku danych księgowych (faktury, rachunki) będzie to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych zbieranych  przez monitoring wizyjny będzie to maksymalny okres 3 miesięcy, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. W tych przypadkach  kiedy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do momentu cofnięcia zgody (o ile złożą Państwo oświadczenie o cofnięciu zgody). W przypadku przetwarzania danych  w związku z zawieraniem i wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów (w tym także z zakresu zamówień publicznych) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu  wynikający z terminów przedawnienia roszczeń. Jeżeli toczyło się postępowanie sądowe, okres przedawnienia liczony  będzie od daty prawomocnego zakończenia postępowania. Okres przedawnienia mogą być przerywane zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego, co skutkować będzie odpowiednim wydłużeniem okresu przetwarzania danych osobowych. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 1 -5 powyżej.

 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może spowodować, że nie zostaną osiągnięte cele dla których Administrator przetwarza dane. Przykładowo – niepodanie danych osobowych spowoduje, że Nadleśnictwo Cisna nie będzie mogło:  podpisać umowy najmu, wystawić faktury, odpowiedzieć na skargę, czy załatwić innej  sprawy, o którą Państwo prosicie .

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom takim jak  np. kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, jednostki nadrzędne nad Administratorem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych). W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą także podlegać upublicznieniu w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej, w oparciu o wyrok  sądu administracyjnego.
Nadleśniczy
Jan Podraza
(0-13) 468 63 01 kom: 695 608 014
Zastępca Nadleśniczego
Roman Zielonka
(013) 468 64 95 kom: 608 086 382
Główny Księgowy
Jolanta Płatosz
(013) 468 64 75 kom: 696 023 930

Inżynier Nadzoru

Paweł Ogorzały
Inżynier Nadzoru
Tel.: 608 086 367
Mateusz Świerczyński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 539 936 705

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Kozubek
Starszy specjalista SL d.s. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 668 036 977
Łukasz Mokrzyński
Starszy specjalista SL d.s. gospodarki leśnej
Tel.: 608 086 244
Adriana Żyburtowicz-Kobus
Starszy specjalista d.s. obrotu drewnem
Tel.: 603 951 088
Agata Lenkiewicz - Bardzińska
Starszy specjalista SL d.s. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 795 470 092
Katarzyna Suliga
Specjalista SL d.s. stanu posiadania i LMN
Tel.: 575 677 599
Marek Szczepanowski
Specjalista SL d.s. użytkowania lasu
Elwira Plata
Starszy referent d.s. technicznych

Dział Finansowo - Księgowy

Mariola Marszałek
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Danuta Śmigiel
Starszy Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Elżbieta Gaweł
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Renata Fornal
Starszy Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Beata Jarosz
Kasjer
Tel.: (013) 468 64 97

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jolanta Woźnica
Sekretarz
Tel.: (013) 468 45 37 kom: 695 390 569
Bogdan Drozd
Specjalista d.s. administracyjnych i BHP
Tel.: (013) 468 63 01 w. 222
Bogdan Śmigiel
Specjalista d.s. transportu, administrator SILP
Tel.: 695 390 560
Elżbieta Świniarska
Starszy specjalista d.s. zamówień publicznych
Tel.: 602 555 406
Adam Stołycia
Specjalista d.s. inwestycji i remontów
Tel.: 733 888 608
Renata Przybyłowska
Specjalista d.s. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Urszula Komorowska
Specjalista d.s. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Renata Feret
Referent d.s. socjalno - bytowych
Tel.: (013) 468 63 01

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Węgrzyn
Komendant Posterunku
Tel.: 603 951 151
Arkadiusz Komorowski
Strażnik leśny
Tel.: 733 977 883

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "Wołosań"

Jolanta Józefczyk
Kierownik OSW "Wołosań"
Tel.: 668 036 973
Agnieszka Cwynar
Specjalista d.s. zarządzania OSW "Wołosań"

Stanowisko d.s. pracowniczych

Małgorzata Wrona
Starszy specjalista d.s. pracowniczych
Tel.: (013) 468 64 95