Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Zgodnie z artykułem 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Uznanie za pomnik przyrody następuje na drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Cisna, w obrębie Wetlina znajduje się jeden pomnik przyrody żywej. Jest to okazały jesion wyniosły Fraxinus excelsior rosnący obok budynku administracyjnego dawnego Nadleśnictwa Wetlina.

Projektowane pomniki przyrody żywej
Obiekty przyrodnicze zasługujące na ochronę w formie pomników przyrody żywej wyodrębniono na podstawie informacji uzyskanych od pracowników terenowych Służby Leśnej i inwentaryzacji urządzeniowej. Uwzględniono również propozycje z poprzedniego programu ochrony przyrody (aneksu do planu u.l) na lata 2000-2005 oraz dane z planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
Do objęcia ochroną w formie pomników przyrody żywej, proponuje się 44 obiekty, znajdujące się w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa (9 na terenie obrębu leśnego Cisna, 35 na terenie obrębu leśnego Wetlina).
Na terenie obrębu Cisna do objęcia ochroną w formie 9 pomników przyrody żywej (8 pomników pojedynczych oraz 1 grupowy, złożony z 5 drzew) proponuje się 13 okazałych drzew. W omawianej grupie znalazły się: 4 jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, 3 buki zwyczajne Fagus sylvatica, 3 lipy drobnolistne Tilia cordata, 2 jodły pospolite Abies alba oraz 1 klon jawor Acer pseudoplatanus.
Najokazalszym drzewem jest lipa w wieku około 140 lat, rosnąca w leśnictwie Habkowce. Drzewo ma 23 m wysokości i 628 cm obwodu pnia na wysokości 1,3 m.
Grupowy pomnik przyrody, zlokalizowany w leśnictwie Habkowce, tworzy 5 drzew - 4 jesiony wyniosłe oraz 1 lipa drobnolistna. Obwody pni tych drzew (na wysokości 1,3 m) zawierają się w przedziale od 301 do 424 cm, a wysokości w zakresie od 23 do 30 m.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jan Podraza nowym Nadleśniczym w Cisnej

Jan Podraza nowym Nadleśniczym w Cisnej

W czwartek 7 maja Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, powołała Jana Podrazę na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna. Zastąpił on Władysława Chmurskiego, który złożył rezygnację z tej funkcji. Od 30 marca tymczasowo pełnił te obowiązki Roman Zielonka, zastępca nadleśniczego w tej jednostce.

     Jan Podraza ma 54 lata, jest absolwentem Technikum Leśnego w Lesku i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę zawodową w leśnictwie zaczął jako stażysta w Nadleśnictwie Lutowiska i w tejże jednostce przez 30 lat był następnie leśniczym leśnictwa Polana.

- Priorytetem są sprawy międzyludzkie i relacje z otoczeniem jednostki – deklaruje nadleśniczy Podraza. – Będę przykładał dużą wagę do spraw związanych z hodowlą lasu, a także jego udostępnieniem szerszym kręgom społeczeństwa.

Nowy szef Nadleśnictwa Cisna jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Jest znanym działaczem samorządowym i społecznym, obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Gminy Czarna, gdzie radnym jest od dwóch kadencji.

Urodzony w Bieszczadach, wychowany w rodzinie o leśnych tradycjach, mocno zaangażowany w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Pasjonują go biegi narciarskie, turystyka, sztuka, literatura i historia, zwłaszcza w wydaniu regionalnym.